Tag Archives: วิจัยเด็กld

โรคLDคืออะไร

LD(Learning Disabilities) คือ ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ที่แสดงออกมาในรูปของปัญหาการอ่าน การเขียน การสะกดคำ การคำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยพิจารณาจากผลการเรียนเปรียบเทียบกับระดับเชาว์ปัญญา ประเภทของ LD มี 4 ประเภท 1.  ความบกพร่องด้านการเขียนและสะกดคำ 2.  ความบกพร่องด้านการอ่าน 3.  ความบกพร่องด้านการคำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ 4.  ความบกพร่องหลายๆด้านร่วมกัน ความบกพร่องด้านการเขียนและสะกดคำ –         การเขียนพยัญชนะ เด็กจะลากเส้นวนๆ ไม่รู้ว่าจะม้วนหัวเข้าใน หรือออกนอก ขีดวนๆ… Read more »