โรงเรียนประจำมีผลเสียต่อเด็กอย่างไรหรือไม่

author   February 9, 2012   Comments Off on โรงเรียนประจำมีผลเสียต่อเด็กอย่างไรหรือไม่

มีผู้ปรึกษาเสมอถึงเรื่องการส่งเด็กเข้าโรงเรียนประจำว่าจะมีผลเสียอย่างไรต่อบุตรหรือ ไม่

เรื่องนี้ควรได้พิจารณาหลาย ๆ ด้าน ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ “บ้าน” ก็ควรจะเป็น “วิมาน ของเด็ก” มากกว่าที่หนึ่งที่ใดในโลกนี้

ก. อายุของเด็ก ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เด็กเล็ก ๆ ชั้นประถมต้นถึงประถม 5 ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะอยู่โรงเรียนประจำ เพราะการพัฒนาการทางกายและใจของเด็กก่อนอายุ 10 ขวบ เป็นตอนที่สำคัญยิ่ง และควรจะได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่หรือผู้ปกครอง นอกจากว่ามีความจำเป็นจริง ๆ ก็ควรให้อยู่ในความดูแลใกล้ชิดของครู และครูควรเป็นตัวแทนของพ่อแม่ไปด้วย

ข. เหตุผลที่จะส่งเด็กเข้าอยู่โรงเรียนประจำ ถ้ามีความจำเป็น เช่น พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดแต่อยากให้บุตรได้เรียนโรงเรียนในกรุงเทพ หรือบ้านอยู่ไกลโรงเรียนไปมาไม่สะดวก เสียเวลาเดินทางมาก หรือทางบ้านขาดผู้ดูแลใกล้ชิดด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น บิดาหรือมารดา ตายหรือไม่สบายเรื้อรัง หรืออยากหัดให้เด็กช่วยตนเอง เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลที่สมควรทั้งสิ้น แต่ถ้าพ่อแม่ให้เด็กเข้าโรงเรียนประจำเพื่อเป็นการลงโทษเด็กที่ทำไม่ดี หรือรังเกียจเด็ก หรือ เพราะเข้ากับแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงไม่ได้ หรือเพื่อกักขัง เหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กโกรธและเจ็บแค้น ก็จะเป็นผลร้ายต่อจิตใจของเด็ก

มีหลายรายที่เลี้ยงลูกแบบตามใจมาก เด็กอายุ 13 ขวบแล้วแต่ยังต้อง มีคนรับใช้ผูกเชือกรองเท้าให้ เลยคิดจะส่งไปเข้าโรงเรียนประจำเพื่อ “ดัดสันดาน” เช่นนี้ย่อมไม่สมควร เพราะมิใช่ความผิดของเด็กประการหนึ่ง และเด็กยังไม่พร้อมที่จะไปช่วยตนเองในทันทีทันใดอีกประการหนึ่ง แต่ควรที่พ่อแม่จะแก้ไขเด็กที่บ้านเสียก่อนจนพอจะช่วยตัวเองได้บ้าง แล้วจึงค่อยส่งเข้าอยู่ประจำ

เหตุผลเหล่านี้ควรชี้แจงให้เด็กเข้าใจ ยอมรับและเห็นดีด้วย เพื่อที่จะได้รับความร่วมมือจากเด็ก และได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

ค. การเลือกโรงเรียน ควรเลือกโรงเรียนประจำที่มีลักษณะการดูแลและปกครองเด็กที่ใกล้เคียงกับการอบรมที่บ้าน ทัศนคติของครูไม่ควรต่างจากของพ่อแม่มากนัก โรงเรียนควรมีการสนับสนุนกิจกรรมแก่นักเรียน และมีการติดต่อกับโลกภายนอกทางสื่อสารมวลชนบ้าง

ง. การเยี่ยมเยียน พ่อแม่ หรือญาติสนิทควรได้ไปเยี่ยมเยียนเด็กบ่อย ๆ เท่าที่จะทำได้ โรงเรียนประจำที่ดีควรอนุญาตให้เด็กได้พบกับพ่อแม่บ่อยพอสมควร เช่นทุกสัปดาห์ การบังคับไม่มีให้กลับบ้านเลยตลอดเทอม (3 เดือน) เป็นการทำให้เด็กห่างเหินกับครอบครัวมากเกินไป และเมื่อพ่อแม่ไปเยี่ยมหรือเมื่อเด็กกลับบ้านก็ควรให้ความสนิทสนมดูแลใกล้ชิด พูดคุยด้วยและรับฟังความคิดเห็นของเด็กโดยสม่ำเสมอ

เช่นนี้ โรงเรียนประจำจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การพิจารณาจึงต้องดูนิสัยของเด็ก ลักษณะโรงเรียน และเป้าหมายที่พ่อแม่ต้องการ ส่วนดีของโรงเรียนประจำก็คือทำให้เด็กได้หัดอยู่รวมกลุ่มกับผู้อื่น ทำตามกฎเกณฑ์และระเบียบ ข้อเสียก็คือเด็กอาจห่างไปจากครอบครัว และสนใจโลกภายนอกโรงเรียนน้อยกว่าที่ควร แต่ทั้งหมดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ ถ้าเด็กและพ่อแม่เข้าใจและใกล้ชิดซึ่งกันและกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments