โรคLDคืออะไร

author   December 8, 2011   Comments Off on โรคLDคืออะไร

LD(Learning Disabilities) คือ ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ที่แสดงออกมาในรูปของปัญหาการอ่าน การเขียน การสะกดคำ การคำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยพิจารณาจากผลการเรียนเปรียบเทียบกับระดับเชาว์ปัญญา

ประเภทของ LD มี 4 ประเภท

1.  ความบกพร่องด้านการเขียนและสะกดคำ

2.  ความบกพร่องด้านการอ่าน

3.  ความบกพร่องด้านการคำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์

4.  ความบกพร่องหลายๆด้านร่วมกัน

ความบกพร่องด้านการเขียนและสะกดคำ

–         การเขียนพยัญชนะ เด็กจะลากเส้นวนๆ ไม่รู้ว่าจะม้วนหัวเข้าใน หรือออกนอก ขีดวนๆ ซ้ำๆ

–         เรียงลำดับอักษรผิด เช่น สถิติ เป็นสติถิ

–         จับดินสอหรือปากกาแน่นมาก

ความบกพร่องด้านการอ่าน

–         อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน

–         อ่านข้าม อ่านเพิ่มคำ อ่านผิดประโยคหรือผิดตำแหน่ง

–         เล่าเรื่องที่อ่านไม่ได้

–         จับใจความสำคัญหรือเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านไม่ได้

ความบกพร่องด้านการคำนวณและเหตุผลเชิงผลเชิงคณิตศาสตร์

–         นับเลขไปข้างหน้าหรือนับเลขย้อนหลังไม่ได้

–         จำสูตรคูณไม่ได้

–         ไม่สามารถทำตามขั้นตอนการคูณ/หารได้ โดยเฉพาะตัวเลขหลายหลัก

–         ไม่เข้าใจเรื่องเวลา สอนเรื่องเวลาได้ยาก

ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่อาจพบร่วมด้วย

–         เด็กที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน

–         ทำสมุดการบ้านหายบ่อยๆ

–         บางคนอาจต่อต้านแบบดื้อเงียบ

–         ไม่มีสมาธิในการเรียน ทำงานช้า ทำงานไม่เสร็จในชั้นเรียน

–         ความจำไม่ดี เรียนได้หน้าลืมหลัง

–         รู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้

–         อารมณ์ขึ้นๆลงๆ หงุดหงิดง่าย ไม่อดทน

–         ไม่รู้สึกขำ ในคำพูดตลก “โจ๊ก”

การตรวจร่างกาย

แพทย์อาจตรวจสายตา ในกรณีที่เด็กมองกระดานไม่ชัด และตรวจการได้ยิน เมื่อเด็กมีปัญหาการได้ยินมีหูอักเสบหรือเป็นหูน้ำหนวกบ่อยๆ

การตรวจพิเศษ

โดยปกติแพทย์จะไม่ส่งตรวจคลื่นสมอง แต่จะส่งตรวจกรณีที่เด็กเหม่อลอย ไม่รู้สติเป็นช่วงสั้นๆ และสงสัยว่าอาจเป็นโรคลมชักชนิดใดชนิดหนึ่ง

การตรวจพิเศษทางจิตวิทยา

นักจิตวิทยา จะทดสอบทางจิตวิทยาด้านต่างๆ ดังนี้

–         การตรวจเชาว์ปัญญา เด็ก LD มักมีระดับเชาว์ปัญญาปกติ แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ มีบางกรณีที่เชาว์ปัญญาต่ำกว่าปกติ

–         การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จะประเมินเกี่ยวกับ การอ่าน การเขียน การสะกด การคำนวณ ความสามารถทางภาษา ความรู้ทั่วไป และความเข้าใจ

ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องประเมินทักษะที่ประมวลได้จาก การเห็น หรือการได้ยิน ตัวอย่างเช่น วาดภาพจากตัวอย่าง และความทรงจำ การจดจำคำและส่วนประกอบของคำ เป็นต้น

การช่วยเหลือเด็ก LD

การช่วยเหลือเด็ก LD ที่สำคัญที่สุด คือการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละราย ปัจจุบันประเทศไทยยังมีครูการศึกษาพิเศษไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็ก ดังนั้นการช่วยเหลือเด็ก LD จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครูการศึกษาพิเศษ ครูประจำชั้น นักจิตวิทยา แพทย์ และผู้ปกครอง

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

472 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-32486-9 ต่อ 137

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments