เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีสำหรับลูกวัยรุ่น

author   August 27, 2011   Comments Off on เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีสำหรับลูกวัยรุ่น

–         เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และการแสดงของลูกที่ต่างไปจากเดิม ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่น

–         ปรับบทบาทและวิธีการอบรมเลี้ยงดู ให้รับฟังความคิดเห็นของลูกมากขึ้น พ่อแม่ควรทำตัวเป็นผู้ชี้แนะแนวทางต่าง ๆ และเป็นที่ปรึกษาที่ลูกไว้วางใจได้

–         ดูแลความเป็นอยู่ อาหารการกิน และสุขภาพของลูก รวมทั้งชี้แนะให้ลูกรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตน เพราะวัยรุ่นอาจกังวลกับความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง อาจมีความเข้าใจผิด ทำให้ปฏิบัติตัวตามเพื่อนหรือสมัยนิยม จนเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้ โดยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง และชวนให้ลูกมีส่วนร่วมจัดการเรื่องการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัว โดยคำนึงถึงประโยชน์ ประหยัด และปลอดภัย

–         มีเวลาพูดคุยกับลูก เพื่อรู้ถึงความคิด ความรู้สึกและความเป็นอยู่ของลูก เช่น การคบเพื่อน การเรียน การงาน ความมุ่งหวังในอนาคต เป็นต้น

–         เปิดโอกาสให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง รู้จักรับผิดชอบ มีอิสระในการตัดสินใจบ้างในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเมื่อเกิดข้อขัดแย้งพ่อแม่ควรใช้เหตุผลอย่างละมุนละม่อม ไม่ควรบังคับเคี่ยวเข็ญ ดุด่า หรือทำให้ลูกได้อาย

–         ส่งเสริมลูกให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน เช่น ศึกษาหาความรู้ ทำงาน เล่นกีฬา เล่นดนตรี ช่วยงานบ้าน ดูแลทุกข์สุขของคนในครอบครัว ร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น

–         เตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนลูกให้เรียนต่อ หรือทำงานอาชีพตามความสนใจและความสามารถของลูกเท่าที่พ่อแม่จะทำได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments