หลักการเลี้ยงดูอบรมเด็ก

author   February 3, 2012   Comments Off on หลักการเลี้ยงดูอบรมเด็ก

หลักสำคัญในการเลี้ยงดูอบรมเด็กพอจะสรุปกว้าง ๆ ได้ ดังนี้

1.  ไม่มากเกินไป และไม่เร็วเกินไป การอบรมเลี้ยงดูควรจะให้เหมาะสมกับความสามารถและวัยของเด็ก ไม่ควรเคี่ยวเข็ญเด็กในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไป หรือเรียกร้องในสิ่งที่เด็กยังไม่มีความสามารถจะกระทำได้ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความกังวลจนถึงความโกรธได้

2.  ไม่น้อเกินไป และไม่ช้าเกินไป คือไม่ควรตามใจเด็กจนเกินไป หรือปล่อยละเลย ในเรื่องที่ควรจะกวดขัน เพราะจะทำให้เด็กไม่พัฒนาไปตามวัยและมีนิสัยพึ่งพาผู้อื่นจนโต

3. บิดามารดาและผู้ใหญ่ที่มีส่วนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ควรมีความเห็นคล้ายๆ กัน การขัดแย้งกันในการเลี้ยงดูจะทำให้เด็กรู้สึกสับสน บางครั้งก็เลือกเชื่อผู้ใหญ่ที่เข้าข้างตน ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงอาจจะเกิดได้ยาก

4.  การอบรมควรสม่ำเสมอ ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้อารมณ์ แต่ใช้เหตุผล การอบรมควรจะมุ่งให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม มิใช่อบรมเพื่อความพอใจของผู้ใหญ่แต่ฝ่ายเดียว

5.  คำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เด็กจะเติบโตขึ้นมา ควรเลี้ยงดูอบรมเด็กให้รู้จักสภาพสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง มิใช่เพียงแต่ให้ปรับตัวได้ในบ้านและสังคมแคบ ๆ ทางญาติพี่น้องเท่านั้น เพราะในชีวิตจริงเด็กจะต้องไปเผชิญกับโลกกว้าง และควรมีความสามารถที่จะปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน

6.  การเลี้ยงดูเด็กไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ที่จะนำไปใช้ในเด็กทุกคนและทุกครอบครัว เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานทางลักษณะอารมณ์ที่ติดตัวมาไม่เหมือนกัน และบิดามารดาต่างก็มีภูมิหลัง และความรู้ความสนใจในการอบรมเด็กมาเหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง ซึ่งควรจะได้ปรับให้ใกล้เคียงกันก่อน ทั้งสองฝ่ายควรคิดว่าแต่ละฝ่ายมีความสำคัญเท่า ๆ กัน ไม่ควรที่จะแข่งขันกันเพื่อ ให้ได้ความรักจากลูก

7.  เด็กจะประพฤติตามแบบอย่างผู้ใหญ่เสมอ ฉะนั้น การสั่งสอนด้วยวาจาโดยไม่มีการปฎิบัติตนให้ดูจึงไม่มีผลในการอบรมเด็ก ความผาสุกในชีวิตแต่งงานของพ่อแม่ การปฎิบัติต่อกันด้วยความรักความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกันจะเป็นรากฐานของการที่เด็กจะเติบโตมาได้ด้วยความสุขและความพอใจอันจะมีผลดีทั้งต่อตัวเด็กเองและสังคมต่อไปในอนาคต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments