การวิเคราะห์เครื่องเล่นของเด็กด้านการศึกษาและจิตวิทยา

author   January 28, 2013   Comments Off on การวิเคราะห์เครื่องเล่นของเด็กด้านการศึกษาและจิตวิทยา

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์

1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดความเข้าใจในประโยชน์ของเครื่องเล่นและความเหมาะสมในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละประเภท

2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน

3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตได้ปรับปรุงส่งเสริมการผลิตให้ได้คุณภาพสูงขึ้น

หัวข้อในการวิเคราะห์เครื่องเล่น คือ

1. อายุของเด็กโดยประมาณที่จะเริ่มเล่นเครื่องเล่นชิ้นนั้นได้

2. จำนวนผู้เล่นเครื่องเล่นชิ้นนั้นในครั้งหนึ่งๆ

3. คำอธิบายการเล่นที่แนบมากับเครื่องเล่น

4. เครื่องเล่นชิ้นนั้นใช้เล่นได้ในประเภทของการเล่นแบบใดบ้าง

5. เครื่องเล่นชิ้นนั้นให้ประโยชน์ในการฝึกด้านใดบ้าง

6. เครื่องเล่นชิ้นนั้นมีความคงทนและความปลอดภัยที่เด็กจะใช้เล่นเพียงไร

7. จุดเด่นของเครื่องเล่นชิ้นนั้นๆ

ความหมายที่ใช้ในการวิเคราะห์เครื่องเล่นครั้งนี้

1. เครื่องเล่นของเด็ก หมายถึงเครื่องเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นมาสำหรับให้เด็กเล่น โดยบริษัทผลิตเครื่องเล่นของเด็ก โดยโรงเรียน และโดยเอกชนผู้สนใจ

2. อายุที่เด็กเริ่มเล่นเครื่องเล่นชิ้นนั้นได้ หมายถึง อายุของเด็ก ซึ่งจะเริ่มเล่นเครื่องเล่นชิ้นนั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องเล่น ไม่ว่าจะเริ่มเล่นได้โดยการสอนหรือการแนะนำจากผู้อื่น หรือเด็กรู้จักวิธีการเล่นได้เองก็ตาม และเด็กจะพัฒนาวิธีการเล่นกับเครื่องเล่นชิ้นนั้นได้ต่อไป เช่น เครื่องเล่นที่มีเชือกสำหรับร้อยลูกปัด ถ้าเด็กนำลูกปัดมาโยนเล่นหรืออมเล่น ถือว่ายังเริ่มเล่นไม่ได้ ถ้าเด็กนำลูกปัดมาร้อยเข้าในเชือกถึงแม้ว่ายังไม่เข้าใจถึงการเรียงลำดับขนาดและสีก็ตาม เช่นนี้ถือว่าสามารถเริ่มเล่นการร้อยลูกปัดได้ และเด็กจะมีความก้าวหน้าในวิธีการเล่นเครื่องเล่นชนิดนี้ต่อไป

3. จำนวนผู้เล่น หมายถึงเครื่องเล่นชิ้นนั้นๆ เหมาะสำหรับการเล่นในครั้งหนึ่งๆ กี่คน

4. ความคงทน หมายถึง เครื่องเล่นชิ้นนั้นมีความทนทานสำหรับเด็กใช้เล่นในชีวิตประจำวัน ที่บ้านและที่โรงเรียนหรือศูนย์เลี้ยงเด็กเพียงไร

5. ความปลอดภัย หมายถึง เครื่องเล่นชิ้นนั้นเมื่อเด็กนำมาเล่นจะปลอดภัยจากลักษณะต่อไปนี้คือ ความแหลมคม เสี้ยนขรุขระ ความไม่สมดุลย์ของน้ำหนัก เมื่อแตกหักแล้วเกิดความแหลมคม หรือลักษณะอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพร่างกาย เครื่องเล่นนั้นรักษาความสะอาดได้ง่าย แต่การวิเคราะห์จะไม่กล่าวถึงความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยในวัสดุเคมีที่ใช้สำหรับประดิษฐ์เครื่องเล่น

การประเมินประโยชน์ของเครื่องเล่น

เครื่องเล่นของเด็กทุกชิ้นจะมีประโยชน์อยู่บ้างในด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เครื่องเล่นชิ้นหนึ่งอาจมีประโยชน์หรือจุดเด่นในบางด้านสูง และด้านอื่นๆ มีน้อยกว่า การประเมินนี้ใช้มาตราประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 5 หมายถึง ให้ประโยชน์ในการฝึกด้านนั้นๆ มากที่สุด ระดับที่ 4 หมายถึง ให้ประโยชน์ในการฝึกด้านนั้นๆ มาก

ระดับที่ 3 หมายถึง ให้ประโยชน์ในการฝึกด้านนั้นๆ ปานกลาง ระดับที่ 2 หมายถึง ให้ประโยชน์ในการฝึกด้านนั้นๆ ค่อนข้างน้อย

ระดับที่ 1 หมายถึง ให้ประโยชน์ในการฝึกด้านนั้นๆ น้อย

การประเมินความคงทน/ความปลอดภัย

เครื่องเล่นของเด็กแต่ละชิ้น มักจะมีความคงทนและให้ความปลอดภัยแก่ผู้เล่นมากน้อยต่างกันไป การประเมินความคงทนและความปลอดภัยใช้มาตราประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 5 หมายถึง มีความคงทน/ความปลอดภัยมากที่สุด ระดับที่ 4 หมายถึง มีความคงทน/ความปลอดภัยมาก

ระดับที่ 3 หมายถึง มีความคงทน/ความปลอดภัย

ระดับที่ 2 หมายถึง มีความคงทน/ความปลอดภัย ค่อนข้างน้อย

ระดับที่ 1 หมายถึง มีความคงทน/ความปลอดภัย น้อย

วิธีการวิเคราะห์เครื่องเล่น

ผู้วิเคราะห์จะวิเคราะห์เครื่องเล่นแต่ละชิ้นโดยการให้เด็กกลุ่มอายุต่างๆ ทดลองเล่นโดย ใช้แบบการวิเคราะห์เครื่องเล่นของเด็กด้านการศึกษาและจิตวิทยาซึ่งครอบคลุมหัวข้อในการวิเคราะห์ เครื่องเล่นทั้ง 7 หัวข้อดังกล่าวข้างต้น

อนึ่งการวิเคราะห์เครื่องเล่นนั้นแบบการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้มิได้กล่าวถึงประโยชน์ในด้านการฝึกหรือการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องเล่นแต่ละชิ้นมีลักษณะของการสร้างความสดชื่น สนุกสนานให้แก่ผู้เล่นอยู่แล้ว และการวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านนี้ต้องมีการติดตามดูผลของการเล่นเครื่องเล่นชนิดนั้นๆ นานพอสมควร เป็นระยะเวลาหนึ่งจึงจะสรุปการเล่นซึ่งเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ได้

ที่มา:คณะอนุกรรมการวิเคราะห์เครื่องเล่น, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments