พาลูกไปรับบริการตรวจสุขภาพและวัคซีนป้องกันโรค

author   July 23, 2011   Comments Off on พาลูกไปรับบริการตรวจสุขภาพและวัคซีนป้องกันโรค

เด็กทุกคนควรจะได้รับการตรวจสุขภาพ และรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่สถานพยาบาลเป็นระยะ ๆ

เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยจากโรคติดต่อและอุบัติเหตุ และยังช่วยให้พ่อแม่สามารถอบรมเลี้ยงดูลูกได้อย่างเหมาะสม

พ่อแม่ควรนำสมุดสุขภาพเด็กมาด้วยทุกครั้ง

เมื่อพาลูกไปรับการตรวจสุขภาพแล้วพ่อแม่ควรจะได้รู้ว่า

1.  ลูกเติบโตปกติหรือไม่ บันทึกลงในสมุดสุขภาพหรือยัง

2.  ลูกมีความสามารถด้านต่าง ๆ สมวัยหรือไม่ ควรเลี้ยงดูอย่างไร ต่อจากนี้ลูกจึงจะเก่งและดียิ่งขึ้น

3.  นมและอาหารที่ให้ลูกกินอยู่ เหมาะดีหรือยัง ต่อไปต้องเพิ่มหรือปรับวิธีการให้อาหารอย่างไร

4.  ลูกได้รับวัคซีนอะไร บันทึกลงในสมุดสุขภาพหรือยัง กลับไปแล้วจะมีอาการไข้หรืออาการแทรกซ้อนหรือไม่

5.  ลูกมีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่ ควรทำอย่างไรต่อไป

6.  มีคำแนะนำเพิ่มเติมอะไร เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การดูแลฟัน การให้ฟลูออไรด์และการอบรมเลี้ยงดู

7.  คราวหน้าจะนัดให้มาอีกเมื่อไร

ตามปกติเด็กควรได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อแรกเกิด อายุ 2,4,6,9 และ 12 เดือน ทุก 6 เดือนจนถึงอายุ 3 ปี และทุกปีหลังจากนั้น

ตารางการรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค

แรกเกิด              ป้องกันวัณโรค ป้องกันโรคตับอักเสบบี ครั้งที่ 1

อายุ 2 เดือน       ป้องกันโปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 1

ป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 2

อายุ 4 เดือน      ป้องกันโปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 2

อายุ 6 เดือน      ป้องกันโปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 3

ป้องกันโรคตับอักเสบบี ครั้งที่ 3

อายุ 9-12 เดือน ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (หรือให้เฉพาะโรค

หัดในกรณีที่ไม่มีวัคซีนรวม)

อายุ 1 ½ ปี       ป้องกันโปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 4

ป้องกันไข้สมองอักเสบแจแปนนิสบี (ห่างกัน 1-2

สัปดาห์ เฉพาะในท้องถิ่นที่มีโรคนี้ชุกชุม)

อายุ 2 ½ ปี       ป้องกันไข้สมองอักเสบแจแปนนิสบี

อายุ 4-6 ปี        กระตุ้นโปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 5

ป้องกันวัณโรค (เฉพาะเด็กที่ไม่มีแผลเป็นครั้งก่อน)

ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (กรณีที่ไม่เคยได้รับ

มาก่อน หรือเฉพาะหัดเยอรมันในกรณีที่เคยได้เฉพาะ

หัด)

เด็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล อาจได้รับบริการตรวจสุขภาพที่นั่น พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กควรจะติดตามและใหครูช่วยเติมในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวเด็ก เพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันอะไรบ้าง เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคอย่างครบชุด อาจจะป่วย พิการ หรือตายจากโรคติดต่อที่ป้องกันได้

วัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องให้ซ้ำจนครบชุดจึงจะมีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรค พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กจึงควรพาลูกไปตามนัดทุกครั้ง ถ้าหากไม่สามารถไปตามนัดได้ ควรพาลูกไปรับวัคซีนในภายหลังจนครบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments