ตรวจสุขภาพและวัคซีนป้องกันโรคในเด็กวัยประถมศึกษา

author   August 24, 2011   Comments Off on ตรวจสุขภาพและวัคซีนป้องกันโรคในเด็กวัยประถมศึกษา

เด็กทุกคนควรจะได้รับการตรวจสุขภาพ และรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่แรกเกิด อายุ 2,4,6,9 และ 12 เดือน ทุก 6 เดือน จนถึงอายุ 3 ปี และทุกปีหลังจากนั้นจนถึง 6 ปี เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยจากโรคติดต่อ และอุบัติเหตุ สำหรับเด็กวัยประถมศึกษาจะได้รับบริการตรวจสุขภาพที่โรงเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ดังนี้

ชั้นประถมปีที่ 1 ได้รับวัคซีนกระตุ้น คอตีบ ไอกรน บาดทะยักและโบลิโอ

ชั้นประถมปีที่ 6 ได้รับวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน และบาดทะยัก

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและขออนุญาตก่อนดังนั้น พ่อแม่ก็ควรติดตามผลการตรวจสุขภาพและบันทึกการรับวัคซีนของลูกไว้ในสมุดบันทึกสุขภาพ

ตารางการรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค

แรกเกิด

ป้องกันวัณโรค ป้องกันโรคตับอักเสบบี ครั้งที่ 1

อายุ 2 เดือน

ป้องกันโปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 1

ป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 2

อายุ 4 เดือน

ป้องกันโปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 2

อายุ 6 เดือน

ป้องกันโปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 3

ป้องกันโรคตับอักเสบบี ครั้งที่ 3

อายุ 9-12 เดือน

ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม(หรือให้เฉพาะโรคหัดในกรณีที่ไม่มีวัคซีนรวม)

อายุ 1 ½ ปี

ป้องกันโปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 4

ป้องกันไข้สมองอักเสบแจแปนนิสบี 2 ครั้ง (ห่างกัน 1-2 สัปดาห์ เฉพาะในท้องถิ่นที่มีโรคนี้ชุกชุม)

อายุ 2 ½ ปี

ป้องกันไข้สมองอักเสบแจแปนนิสบี (เฉพาะในท้องถิ่นที่มีโรคนี้ชุกชุม)

อายุ 4-6 ปี

กระตุ้นโปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 5

ป้องกันวัณโรค (เฉพาะเด็กที่ไม่มีแผลเป็นครั้งก่อน)

ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (กรณีที่ไม่เคยได้รับมาก่อน หรือเฉพาะหัดเยอรมันในกรณีที่เคยได้เฉพาะหัด)

อายุ10-12 ปี

กระตุ้นบาดทะยัก

ป้องกันหัดเยอรมัน

ที่มา : กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข ปี 2535

หากลูกยังไม่เคยได้รับวัคซีนตามวันมาก่อนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบกำหนด

หากลูกยังไม่เคยได้รับวัคซีนตามวัยมาก่อนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ พ่อแม่จะต้องพาลูกไปรับวัคซีนป้องกันโรค ให้ครบภายในระยะเวลา 1 ปี

–         ครั้งแรก  ป้องกันวัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และโปลิโอ ป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม (ถ้าไม่มี ให้ใช้วัคซีนหัดอย่างเดียว)

–         เดือนที่ 1  ป้องกันตับอักเสบบี ป้องกันไข้สมองอักเสบ 2 ครั้ง (ห่างกัน 1-2 สัปดาห์ เฉพาะในท้องถิ่นที่มีโรคนี้ชุกชุม)

–         เดือนที่ 2  ป้องกันคอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ และตับอักเสบบี

–         เดือนที่ 7  ป้องกันตับอักเสบบี

–         เดือนที่ 12  ป้องกันคอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ และกระตุ้นไข้สมองอักเสบ (ใช้เฉพาะในท้องถิ่นที่มีโรคนี้ชุกชุม)

–         รับวัคซีนได้ฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เช่น สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล หรือบริการอนามัยที่โรงเรียนจัดให้

–         การบริการอนามัยโรงเรียนจะครอบคลุมการตรวจสุขภาพเด็กปีละครั้ง ซึ่งรวมการทดสอบสายตา การตรวจฟันและร่างกาย การถ่ายพยาธิ และการเสริมสารไอโอดีนในท้องที่ที่มีการขาดสารไอโอดีน เพื่อป้องกันโรคคอพอก เป็นต้น พ่อแม่ควรติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดของบริการสุขภาพที่ลูกได้รับ หากทางโรงเรียนพบว่าลูกมีความผิดปกติด้านใดพ่อแม่จะได้พาไปรับการรักษา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments