คุ้มครองสิทธิของลูกและปกป้องจากการถูกเอาเปรียบหรือทำร้าย

author   August 26, 2011   Comments Off on คุ้มครองสิทธิของลูกและปกป้องจากการถูกเอาเปรียบหรือทำร้าย

ผู้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เด็ก เพราะเหตุนี้เองเมื่อเราพูดถึงอะไรก็ตาม สิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงก็คือ “เด็ก ๆ ต้องมาก่อน” เสมอ

พ่อแม่มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูก นับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่จัดหาอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และพาไปรักษาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดจนอบรมให้ความรู้ ให้ลูกเติบโตเป็นคนดีของสังคม และสิ่งหนึ่งที่เป็นกฎที่สังคมยอมรับก็คือ เด็กที่อายุยังไม่เกิน 7 ขวบ หากทำความผิดจะไม่ต้องรับโทษใด ๆ ด้วยเด็กยังเล็กเกินกว่าจะเข้าใจความถูก-ผิดของสังคม พ่อแม่จึงต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย

เด็กอายุ 7 ปีแต่ไม่ถึง 14 ปี หากทำผิดจะต้องถูกว่ากล่าวตักเตือนหรือให้อยู่ในความดูแลอบรมสั่งสอนของพนักงานคุมประพฤติหรือถูกส่งไปโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของศาลเยาวชนและครอบครัว

ผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้องของเด็กหรือไม่ก็ตาม ถ้าทำความผิดต่อเด็ก จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย เช่น

–         ทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี

–         ลักพาตัวเด็กไปเรียกค่าไถ่ หรือหน่วงเหนี่ยว กักขัง

–         พราก ซื้อ หรือจำหน่ายเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก

–         ข่มขืนกระทำชำเรา อนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

–         กระทำทารุณต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

–         ชักชวน แนะนำ ขาย ล่อล่วงเด็กไปค้าประเวณี ฯลฯ

–         ช่วยหรือยุยงให้เด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ฆ่าตัวเอง

นอกจากนี้ กฎหมายยังระบุให้ความคุ้มครองแก่เด็ก เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นทำร้ายเด็ก ดังนี้

–         ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานพยาบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็ก

–         โฆษณารับเด็ก หรือยกเด็กให้บุคคลอื่น

–         ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเด็กด้วยทรัพย์สิน เงินทอง

–         ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทาน

–         ขายหรือให้ หรือชักจูงให้เด็กดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติด

–         ยอมให้เด็กเล่นการพนัน

–         ชักจูงหรือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร

สิทธิของเด็กตามกฎหมาย “เด็กที่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา หากบิดาไม่ปรากฎ บุตรนอกสมรส ย่อมมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของมารดา” และเด็กย่อมมีสิทธิที่จะมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด นอกจากนั้นเด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับบริการขั้นพื้นฐานในสังคม เช่น บริการสุขภาพ บริการการศึกษา และสวัสดิการความปลอดภัย เป็นต้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments