การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีสำหรับลูกวัยเรียน

author   August 18, 2011   Comments Off on การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีสำหรับลูกวัยเรียน

เด็กอายุ 6-12 ปี มีร่างกายที่กำลังเจริญเติบโต มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากประสบการณ์ของตนเอง จากบุคคลและสื่อต่าง ๆ จึงช่างซัก ช่างถาม และชอบลองทำที่ท้าทายความสามารถ ต้องการเพื่อนเล่นเป็นกลุ่ม ชอบแข่งขัน ออกกำลังและแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ต้องการให้ผู้อื่นสนใจ ชอบการยกย่องชมเชย รวมทั้งการยอมรับจากพ่อแม่ ครู และเพื่อน

พ่อแม่ต้องส่งลูกวัยนี้ทุกคนเข้าโรงเรียนตามกฎหมาย เพื่อให้อ่านออก เขียนได้ รู้จักแก้ปัญหาและมีความรู้พื้นฐานสำหรับปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติได้ ต้องดูแลให้ลูกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กินอาหารที่มีคุณค่าเพียงพอ ได้เล่นและพักผ่อนอย่างเหมาะสมจะได้มีสุขภาพแข็งแรง พ่อแม่ควรทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ปลูกฝังให้ลูกมีระเบียบวินัย มีมารยาทและนิสัยดี ฝึกให้รู้จักกินและใช้สิ่งที่มีประโยชน์ ปลอดภัยและประหยัด พ่อแม่ควรร่วมมือกับครูจัดให้ลูกได้มีเวลา โอกาส และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ สนใจการคบเพื่อนและกิจกรรมของลูก ใหลูกร่วมทำกิจกรรมและรับผิดชอบหน้าที่ในครอบครัวและโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้ลูกใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี มีเพื่อน รักงาน มีความมานะพยายามและภาคภูมิใจในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและเตรียมตัวเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไป

–         เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของลูกในวัยนี้ที่อยากรู้อยากเห็น ต้องการคำอธิบายด้วยเหตุผล เริ่มมีเพื่อนและมีสังคมนอกบ้าน พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูจึงจำเป็นต้องปรับบทบาทจากเดิมที่เคยทำสิ่งต่าง ๆ ให้ลูกเกือบทั้งหมด มาเป็นการหัดให้ลูกรู้จักพึ่งตนเอง โดยพ่อแม่ยังต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ ให้ลูกได้กินอาหารและพักผ่อนอย่างเพียงพอ และสั่งสอนลูกให้รู้จักกาลเทศะและการอยู่ร่วมกับคนอื่น

–         เตรียมลูกให้พร้อมที่จะช่วยตัวเองเกี่ยวกับการกิน การักษาความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว และการระมัดระวังป้องกันตัวเองจากอันตรายและอุบัติเหตุ

–         ติดต่อโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับลูกโดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง จัดเตรียมหลักฐาน คือ สูติบัตรของลูก สำเนาทะเบียนบ้านที่ลูกมีชื่ออยู่ และสมุดสุขภาพของลูก รวมทั้งจัดเตรียมของใช้สำหรับการไปโรงเรียน

–         ให้ความสำคัญของการเรียน สนับสนุนให้ลูกไปโรงเรียน ดูแลให้ลูกทำการบ้านและทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments