อุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริม

author   January 29, 2013   Comments Off on อุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริม

การส่งเสริมการลงทุนผลิตหรือประกอบเครื่องกีฬา เครื่องดนตรีและของเด็กเล่น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทน ได้กำหนดให้การผลิตหรือประกอบเครื่องกีฬา เครื่องดนตรี และของเด็กเล่น เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริม โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องมีขนาดลงทุนไม่น้อยกว่าสองล้านบาทไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และจะต้องส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่ายอดขายทั้งสิ้น ผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมูลนิธิ หรือสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับ

1. อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิที่ดิน

2. จดหรือลดหย่อนอากรขาเข้าและภาษีการค้าร้อยละ 50 สำหรับเครื่องจักรนำเข้า

3. อาจได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าและภาษีการค้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นไม่เกินร้อยละ 90 มีกำหนดเวลาคราวละ 1 ปี

4. อาจได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 3-8 ปี และอนุญาตให้นำผลขาดทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี

5. ได้-รับยกเว้นไม่ต้องนำค่ากู๊ดวิลล์ ลิขสิทธิ์หรือค่าสิทธิอย่างอื่นไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี

6. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

7. อนุญาตให้นำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้าประเทศ

8. อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน

9. อนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ

รัฐจะให้หลักประกันแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังนี้

1. รัฐจะไม่โอนกิจการของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมมาเป็นของรัฐ

2. รัฐจะไม่ประกอบกิจการขึ้นใหม่แข่งขัน

3. รัฐจะไม่ผูกขาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับของผู้ได้รับการส่งเสริม

4. รัฐจะไม่ควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ได้รับการส่งเสริม

5. รัฐจะอนุญาตให้ส่งออกเสมอไป

6. รัฐจะไม่อนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจนำผลิตภัณฑ์ ชนิดเดียวกันที่ได้รับการส่งเสริมเข้ามาโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีการค้า

มาตรการคุ้มครอง

อุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากมีการนำสินค้าชนิดเดียวกันจากต่างประเทศเข้ามาทุ่มตลาดโดยการขายตัดราคา ทำให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศไม่สามารถ ขายแข่งขันได้ อาจทำให้ต้องเลิกล้มกิจการไป คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมเช่น

1. กำหนดค่าธรรมเนียมขาเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ผลิตได้ในประเทศแต่ไม่เกิน 50% ของราคารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง โดยใช้บังคับไม่เกินคราวละ 1 ปี

2. ห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ผลิตได้ในประเทศ

3. ประธานกรรมการมีอำนาจสั่งให้ช่วยเหลือหรือแก้ไขวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่เป็นอุปสรรคต่อกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments